ข่าวสารและกิจกรรม
Download Presentations - สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับบีเอสเอ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ Good IT Governance : Risk Management and Data Responsibility
  • 23 พ.ค. 2561
  • 2796

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอเอส | พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Good IT Governance : Risk Management and Data Responsibility" (การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล) เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:45 – 17:00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม, ชั้น 7, โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้แทน จากบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน 

งานสัมมนานี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และบีเอสเอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในด้านการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูลขององค์กร เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลและการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นจะส่งผลเสียหายอย่างมากและในวงกว้างต่อบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และภาพรวมของตลาดทุน

 ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

“บทสรุปผู้บริหาร – การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการบริษัท” บรรยายโดย ดร. เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย หุ้นส่วน, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

“แนวโน้มและสถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจ ในปี 2018” บรรยายโดย มิสเตอร์ เดส เทโซ ผู้อำนวยการด้านกฎหมาย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงาน Digital Crime Unit, ไมโครซอฟท์ เอเชีย และมิสเตอร์ เดวิด ดันแคน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย, บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“บทเรียนจากกรณีภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในองค์กรธุรกิจ” บรรยายโดย คุณธันวา วาทหงษ์ ผู้อำนวยการ แผนก Forensics, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด และมิสเตอร์ ทอมมี่ ล็อค ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ซอฟต์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล

“ความรับผิดชอบต่อข้อมูล หัวใจสำคัญของธรรมภิบาลด้านข้อมูล” บรรยายโดย คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ ประจำประเทศไทยและประเทศเวียดนาม, บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด