ข่าวสารและกิจกรรม
ก.ล.ต. ร่วมกับบีเอสเอ จัดสัมมนา “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก”
  • 31 พ.ค. 2560
  • 698

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ)  จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก” (Boards’ Roles in Mitigating Cybersecurity Risks / Threats - Challenges and Solutions) ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 240 คน

งานสัมมนาครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และบีเอสเอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลเสียหายในวงกว้างต่อบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก รวมถึงสร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และภาพรวมของตลาดทุน ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk Management) อย่างเหมาะสม

งานสัมมนาได้รับเกียรติกล่าวเปิดงาน โดยคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมด้วย มิสเตอร์ ดรุณ ซอว์เนย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์, บรรยายหัวข้อ “ภัยไซเบอร์ : ความเสี่ยงองค์กรในมุมมองระดับโลก ความเสียหายและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนและผู้มีส่วนได้เสีย”  โดย มิสเตอร์เคเชฟ เอส ดักกาด ผู้อำนวยการภูมิภาค ศูนย์อาชญกรรมดิจิตอล ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้  ภายในงานสัมมนายังมีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และทางออกในการรับมือกับภัยไซเบอร์ตามแนวคิดเรื่องระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมของ Committee of Sponsoring Organizations (COSO) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยข้อง ทั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต., บริษัท อีวาย (ไทยแลนด์), บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์, สำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด