ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
"บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)" องค์กรธุรกิจตัวอย่างที่ใช้การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (Software Asset Management: SAM) เป็นกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
  • 2 เม.ย. 2561
  • 1021

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลักของประเทศ  คือการก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ  สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาหลักระยะยาวของประเทศ   มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2522 และขยายไปสู่ภูมิภาคเอเซีย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ กำหนดพันธกิจสำคัญ คือการเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การกำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) อยู่ในระดับ “ดีมาก”

"ทิปโก้แอสฟัลท์มุ่งมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ดี เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์องค์กรและความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เราสามารถเป็นพลังหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย" คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

หนึ่งในแผนดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ คือการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (Software Asset Management: SAM) เพื่อผลตอบแทนคุ้มค่าสูงสุด จากการลงทุนในซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าขององค์กร

ทิปโก้แอสฟัลท์ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM) มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาว่าควรเปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM) ที่มีอยู่ กับมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 19770-1 หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ดี (Best Practice) เพื่อจะได้ทราบว่าบริษัทฯ ยังต้องดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มเติมสาระสำคัญอะไรบ้าง ในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM)

ไม่ใช่เพียงนโยบายที่ชัดเจนนี้เท่านั้น แต่ฝ่ายบริหารยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นต่อการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ ที่ช่วยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของทิปโก้แอสฟัลท์ศึกษามาตรฐานสากล และมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM) ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น

จนสามารถเข้าร่วมโครงการ Verafirm ของบีเอสเอ l พันธมิตรซอฟต์แวร์ ได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 ซึ่งบีเอสเอประกอบด้วยพันธมิตรซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ที่รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการ Verafirm บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ขอรับการประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยเป็นการประเมินตามข้อกำหนดของโครงการ Verafirm ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 19770-1 SAM Standard  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้เลือกบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ที่มีความเป็นกลางและเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ เพื่อดำเนินการประเมินดังกล่าว

ภายหลังการประเมินเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้รับรายงานผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะว่าควรต้องพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมสาระสำคัญอะไรบ้าง ในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ให้ตรงตามข้อกำหนดของโครงการ Verafirm

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ตามคำแนะนำ และสามารถดำเนินการได้สำเร็จอย่างราบรื่น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในแต่ละฝ่าย

ต่อมาในกลางปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ เข้ารับการประเมินอีกครั้ง และในครั้งนี้ บริษัทฯ สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดของโครงการ Verafirm ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 19770-1 SAM Standard และได้รับประกาศนียบัตร Verafirm Certification พร้อมกับรางวัล “SAM Excellence Award” จากบีเอสเอ

   

 "การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM) เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ที่มีความจำเป็น ใน ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะช่วยให้การทำงานด้านไอทีสามารถตอบสนองแผนพัฒนาธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ"  คุณสุปราณี พงษ์วุฒิธรรม  ผู้จัดการอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM) ที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับประโยชน์ ดังนี้

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านไอที โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ ได้เป็นจำนวนมาก  

- สามารถจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างจำนวนสิทธิ (License) สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ มีอยู่ กับจำนวนซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ต้องการจัดหาเพิ่มเติม และสามารถจัดสรรปันส่วนจำนวน License ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการลงทุนกับซอฟต์แวร์ที่เกินความจำเป็น

- สามารถกำหนดและตัดสินใจลงทุนในรูปแบบสิทธิ (License) สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง เช่น ตามแผนการพัฒนาธุรกิจขององค์กร เป็นต้นลดความเสี่ยงในการลงทุนกับซอฟต์แวร์ผิดประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นตามมา เช่น การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานเป็นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยไซเบอร์ขององค์กร  

- ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Interface) ระหว่างฝ่ายงานไอทีที่ทำหน้าที่บริหารจัดการซอฟต์แวร์ (SAM Team) มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์จริง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยตลอดเวลา กับฝ่ายงานไอทีที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Team)

- การป้องกันภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์และทันสมัย เรื่องการอัพเดท (Update) ซอฟต์แวร์เพื่ออุดช่องโหว่ ที่อาชญกรไซเบอร์มักใช้เป็นช่องทางเข้ามาทำลายระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร

- มีมาตรการที่เข้มงวดเรื่องการควบคุมการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ลดโอกาสการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านี้จะไม่ได้รับบริการด้านความปลอดภัยจากบริษัทซอฟต์แวร์ เช่น บริการอัพเดท (Update) ระบบความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ลดความเสี่ยงในการทำผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ (Licensing Agreement)  

- มีการตรวจสอบข้อมูลในบัญชีซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งและใช้งานจริง เป็นโปรแกรมที่มี License ใช้งานครบถ้วนสมบูรณ์

- มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ามีการใช้ License เกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาต ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ (Licensing Agreement) หรือไม่

นอกจากนี้ การได้รับ Verafirm Certification และ SAM Excellence Award จากบีเอสเอ ยังสร้างความน่าเชื่อถือแก่บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์ จนทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก เช่น ไมโครซอฟท์ (Microsoft) อโดบี้ (Adobe) ออโต้เดสก์ (Autodesk) และไซเมนเทค (Symantec) สงวนการใช้สิทธิขอเข้าตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ของทิปโก้แอสฟัลท์เป็นระยะเวลา 2 ปี 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสากล ตามที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ได้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management หรือ SAM) คือ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและสำคัญขององค์กร  แนวทางการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่ดี (Best Practice) จะครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การจัดสรรการใช้งาน การปรับใช้ การติดตาม ไปจนถึงการจำหน่ายจ่ายโอนซอฟต์แวร์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว