ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ขั้นตอนที่ 1 - การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
  • 1 ธ.ค. 2560
  • 1756

ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพราะซอฟต์แวร์ทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้บุคคลากรมีความสามารถในการผลิตผลงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการคดโกงผู้สร้างสรรค์ผลงานซอฟต์แวร์นั้นๆ ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์สูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์นั้นอย่างเต็มมูลค่า การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องยังเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล สร้างความกังวลใจเรื่องความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้ง เจ้าของธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา จะเห็นได้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นำมาซึ่งความเสียหายต่อทุกคน

 

การจัดการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก: พัฒนานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ

ในขั้นตอนแรกนี้ ต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ โดยพนักงานต้องเข้าใจถึงคุณค่าของซอฟต์แวร์ เรียนรู้ถึงความแตกต่างของการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ ของการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว องค์กรจะต้องจัดทำนโยบายที่ชัดเจน และแจ้งให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายขององค์กรในการจัดการด้านการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดการเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

  • รวมศูนย์การจัดซื้อซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ผ่านแผนกจัดซื้อหรือผู้อื่นที่มีอำนาจ ตามที่บริษัทกำหนด
  • กำหนดให้แจ้งความต้องการซื้อซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่แผนกจัดซื้อหรือแผนกอื่นตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า